ŠKOLNÍ ŘÁD, OBCHODNÍ PODMÍNKY, PODMÍNKY STUDIA

Jazyková škola For You s.r.o. poskytuje služby v oblasti vzdělávání cizích jazyků. Smluvní vztah mezi školou a zájemcem vzniká na základě vyplněnní a odeslání přihlášky ze strany zájemce. 

 

Kurzovné a platby

Kurzovné je stanoveno dle platného ceníku. U jednotlivců se kurzy platí měsíčně. Individuální kurzy můžou být hrazeny předem na konkrétní počet lekcí, přičemž zájemce má možnost výběru předplatného z těchto variant: 5 učebních lekcí k vyčerpání během 8mi týdnů, 10 učebních lekcí k vyčerpání během 13ti týdnů, 15 učebních lekcí k vyčerpání během 18ti týdnů.

Skupinové kurzy jsou hrazeny vždy předem na semestr, kterým se rozumí období na první semestr od září do ledna a na druhý semestr od února do června, popř. na dobu, na ktrou je kurz vypsán jazykovou školou. 

V případě, že klient se do kurzu přihlásí v průběhu jeho konání, zavazuje se uhradit kurzovné neprodleně, nejpozději při první vyučovací hodině, které se zúčastní. Při přihlášení v průběhu kurzu platí klient stejnou sazbu za hodinu jako ostatní klienti v kurzu.

Při platbě fakturou je nutno předložit písemnou objednávku, obsahující IČO a DIČ, název a adresu dle živnostenského listu, u fyzických osob (podnikatel) registraci v živnostenském rejstříku, u právnických osob registraci v obchodním rejstříku. 

 

Ukončení kurzu

V případě ukončení kurzu je nutné zaslat písemné oznámení asistentce školy na emailovou adresu a to nejdéle 24 hodin před další plánovanou hodinou. V případě pozdějšího ukončení kurzu je účtováno storno ve výši celé částky za plánovanou hodinu. 

V případě zrušení účasti v kurzu ze strany klienta se kurzovné nevrací, v případě závažných důvodů je možné převést zbývající část kurzovného do dalšího semestru (kurzu).

 

Absence

Klient může zrušit hodinu nejdéle 24 hodin předem na telefonním čísle svého lektora nebo na telefonním čísle asistentky školy. Při pozdější omluvě je účtováno storno ve výši celé částky za výuku a bez možnosti náhrady hodiny. Obsah omluvy: Jméno, příjmení, lektor a datum nepřítomnosti. Důvod omluvy není nutno uvádět.

Náhradu za omluvenou hodinu si může klient vybrat po dohodě s lektorem. V případě skupinových kurzů neposkytuje škola za absenci zájemce v lekci žádnou náhradu ani finanční kompenzaci. Neúčast z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti, kterou se rozumí zdravotní překážka trvající déle než 2 týdny, bude zájemci nabídnuta náhrada v podobě účasti na kurzu s jinou skupinou, pokud taková existuje. U skupin lze náhrada provést pouze po domluvě celé skupiny, nikoliv jen části skupiny!

Pokud klient nedorazí na hodinu včas, musí počítat s kratší dobou výuky = bude se končit ve stanovenou dobu a to bez nároku vrácení poměrné části kurzovného.

Pokud dojde ke zrušení lekce u individuálního kurzu ze strany školy, má zájemce nárok na poskytnutí kompenzace v podobě náhradní lekce.

 

Školní řád

Klient zavazuje chodit na hodiny zdravý a v dobré zdravotní kondici.

V případě nevyhovujícího lektora může klient požádat o výměnu za jiného lektora.

Klient si může po dohodě s lektorem změnit den a čas výuky. 

Za škodu na majetku školy, kterou způsobí studenti svévolně nebo z nedbalosti, bude vyžadována odpovídající náhrada.

Za odložené věci v učebně neručíme!